Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten
Vi kommer därför att hålla Årsmöte utomhus på Restaurangens uteplats. Det kommer att bli begränsat antal platser så det krävs en föranmälan för att få deltaga. Anmälan görs till info@asleta.se.
Anmälan behövs inte för styrelse, revisorer och valberedning.
Dagordning för Årsstämma 2021
Åsle, Mularp & Tiarps Hembygdsförening,
Onsdag 16 juni kl. 19:00 på Åsle Tå

§1​Mötet öppnas
§2​Val av ordförande och Sekreterare för mötet
§3​Godkännande av dagordningen​
§4​Godkännande av mötets utlysande
§5​Val av 2 Justeringsmän och tillika rösträknare
§6​Föredragning av verksamhetsberättelsen
§7​Ekonomisk redogörelse
§8​Föredragning av Revisionsberättelsen
§9​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10​Ersättningar till styrelsen
§11​Val av;
• Ordförande, Styrelseledamöter, Styrelsesuppleanter
• Revisorer, Revisorssuppleanter
• Grupper
• Valberedning
§12​Fastställande av årlig medlemsavgift
§13​Planerade aktiviteter 2021​
§14​Behandling av inkomna motioner
§15​Övriga frågor
§16​Mötet avslutas​
Motioner skickas till info@asleta.se senast 2021-06-14
VÄLKOMNA !

Shares
Share This