1923

När året 1923 bröt in nådde diskussionerna om bevarande av ryggåsstugor på Åsle Tå fram till konkret handling. Kyrko herde Karlsson hade flyttat från socknen och i hans ställe kom komminister Eric Engvall. Han och folkskollärare Arthur Andersson, sedermera Arnling, utlyste ett möte i Åsle skola.

Tretton personer infann sig till detta möte som hölls den 1 februari 1923. Ändamålet för mötet var att ”utröna intresset för bildande av en hembygds- eller fornminnesförening för Åsle, Mularp och Tiarp”. Eric Engvall valdes till ordförande och mötet beslöt att bilda en förening. Den omedelbara uppgiften blev att påbörja in samlandet av föremål, lämpliga för ett hem bygdsmuseum, och att förvärva en av rygg åsstugorna på Åsle Tå för ett sådant ända mål.

Själva starten var lyckad och föreningen köpte sin första stuga för tolv kronor.

Vid det första mötet med den nybildade föreningen den 15 juni samma år antogs stadgar. I den första paragrafen står följan de:

”ÅsleMularpTiarps hembygdsförening avser att utgöra en sammanslutning av för forn minnen och fäderneslandets kultur intresserade personer inom Åsle pastorat och närmaste omgiv ning för att söka befästa kärlek till hembygd och vördnad för våra förfäder.

Vid det allra första mötet några månader tidigare var avsikten att förvärva endast en stuga och där inreda ett museum. Men nu – i juni 1923 – hade styrelsen kommit till klarhet: hela tåbebyggelsen skulle bevaras.

Det skulle bli den nybildade hembygds föreningens uppgift.

Den första styrelsen anno 1923

Shares
Share This