Åsle Tå Historia

Fram till Laga skifte 1841-1843 låg hela Åsle by norr om bäcken – Kolaforsen.

På en karta från början av 1700-talet fanns bara några enstaka soldat torp söder om den, på det som kallades Tån. Med tiden växte tåarna och gav husrum inte bara åt de fattiga, obesuttna utan även yngre familjer, handikappade och föräldralösa barn.

De som bodde här fick livnära sig på de arbetsmöjligheter som fanns i bygden. Det handlade t ex om dagsverken på gårdarna, anställningar på bränneriet på Svartarp medan en del drygade ut inkomsten som kyrkvaktmästare. Många kom att bli skickliga hantverkare av olika slag.

1774 föddes det första barnet på Åsle Tå. Kulmen nåddes 1880 då det i 20 stugor bodde 85 personer varav 35 var barn under 16 år. Därefter gjorde industrialiseringen i Sverige och emigrationen till Amerika att Tån började avfolkas och stugorna allteftersom rivas. I börjanav 1900-talet fanns på Åsle Tå endast ett 10-tal äldre ”tåare” kvar.

Shares
Share This