1936

Erik Sandberg fick 1936 i uppdrag av professor Sigurd Erixon att för Nordiska museets räkning kartlägga Åsle Tå samt företaga en undersökning av invånarnas levnadsvillkor, seder och bruk m.m. under olika tider. Detta arbete utmynnade i en rapport på84 sidor med massor av information om vilka ”Tåarna” var samt vilka öden de utsattes för.

Denna illustrera i princip den nuvarande Tån, till vilken även det till Prästgården hörande området närmast Tågatan i dagligt tal räknas, vid tiden för bebyggelsens största utbredning inom densamma eller omkr. 1870 samt dennas därpå följande successiva tillbakagång.

Till Tån räknades vid nämnda tidpunkt stugorna nr 14-23 (nr 24 och 25 voro då redan rivna), och av dessa 23 stugor finnas nu endast 10 kvar.

År 1921 revos stugorna nr 1 A och 2, vilka då ersattes med en ny stuga.

Socknens då nybildade hembygdsförening började vid denna tid, såsom tidigare nämnts, arbeta för bevarandet av den gamla tåbebyggelsen och har efter hand inköpt 8 stugor.

Karta från Lantmäteriets, Historiska kartor

Shares
Share This